HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 120 câu hỏi và trả lời nhằm giải quyết những vấn đề xung quanh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và những cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chủ thể OCOP cần nắm được về: vốn, tín dụng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, đào tạo nhân lực...