HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tục ngữ, ca dao Việt Nam - Tuyển chọn

ThS. Bùi Văn Vượng, Huy Linh (Sưu tầm, tuyển chọn)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:ThS. Bùi Văn Vượng, Huy Linh (Sưu tầm, tuyển chọn)
Thông tin nhan đề:Tục ngữ, ca dao Việt Nam - Tuyển chọn
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Thanh Niên
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:56
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Tục ngữ và giải nghĩa; Ca giao, giới thiệu một cách khái quát các câu tục ngữ, ca dao Việt Nam.