HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:138
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách là công trình được nghiên cứu, biên soạn dưới hình thức các mục từ, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần 1: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa