HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:148
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản; Chương II: Tư tưởng của V.I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng.