HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học. Quyển 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học. Quyển 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:144
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần I: Chủ nghĩa xã hội là gì?; Phần II: Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội; Phần III: Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.