HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyển 1 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Thường thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyển 1 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:136
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Tập sách được biên soạn dưới dạng thường thức, phổ thông, theo từng cụm vấn đề, sự kiện lịch sử, trình bày khái quát quá trình thành lập Đảng với bối cảnh lịch sử của quá trình đó.