HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về triết học Mác - Lênin. Quyển 1 - Thế giới quan triết học duy vật biện chứng.

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Thường thức về triết học Mác - Lênin. Quyển 1 - Thế giới quan triết học duy vật biện chứng.
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:128
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Khái quát về thế giới quan; Phần II: Nội dung của thế giới quan triết học duy vật biện chứng; Phần III: Bồi dưỡng thế giới quan triết học duy vật biện chứng cho người Việt Nam hiện nay.