HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức Văn phòng - thống kê cấp xã (Xuất bản lần thứ hai, có sữa chữa, bổ sung)

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức Văn phòng - thống kê cấp xã (Xuất bản lần thứ hai, có sữa chữa, bổ sung)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách hệ thống hóa một số vấn đề về chức trách, nhiệm vụ và kỹ năng nghiệp vụ cơ bản đối với công chức Văn phòng - thống kê cấp xã như: kỹ năng soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ thống kê.