HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Cẩm nang an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu một số kiến thức về Internet, vai trò và ảnh hưởng của Internet tới việc học tập, vui chơi, giải trí. Đồng thời phân tích thực trạng sử dụng Internet ở học sinh, các nguy cơ có thể xảy ra cho học sinh về sức khỏe, lợi dụng thông tin cá nhân để lừa đảo,... từ đó đưa ra một số giải pháp khắc phục và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho học sinh.