HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản. Tập 3: Khai thác, sử dụng biển Việt Nam

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản. Tập 3: Khai thác, sử dụng biển Việt Nam
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:224
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách trình bày dưới dạng hỏi - đáp, làm rõ một số khái niệm về tài sản tự nhiên biển; bản chất của tài nguyên biển; lịch sử khai lấn biển ở Việt Nam và tình hình khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên biển theo hướng bền vững, gìn giữ chất lượng môi trường biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; phục hồi, bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng...