HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về triết học Mác - Lênin Quyển 2: Phép biện chứng duy vật

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Thường thức về triết học Mác - Lênin Quyển 2: Phép biện chứng duy vật
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Những vấn đề chung về phép biện chứng; Phần II: Nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật.