HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Khác

Những lá thư thời chiến Việt Nam (Tuyển tập)

Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)

Hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nguyễn Hoài Anh, Lê Thị Thục, Nguyễn Thị Hà, Bùi Bội Thu (Biên soạn)

Cha mẹ giúp con hướng nghiệp

ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thúy

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023)

Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật