HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Khác

 • Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 2 - Về sở hữu và thành phần kinh tế

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 • Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 1 - Những vấn đề cơ bản

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 • Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu (Chủ biên)

 • Hỏi - đáp về văn hóa công vụ

  PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

 • Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam

  Nguyễn Hoài Anh - Trần Quốc Dân

 • Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam

  TS. Vũ Dương Thúy Ngà (Chủ biên)

 • Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Hỏi - đáp)

  Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)

 • Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học)

  Bích Thảo - Hoài Giang (Biên soạn)

 • Thường thức về nhà nước và pháp luật - Quyển 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 • Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

  Nguyễn Chu Hồi

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược (Tập 2)

  Nguyễn Phú Trọng

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược (Tập 1)

  Nguyễn Phú Trọng

 • Giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (tập 1)

  Nhiều tác giả

 • Những lá thư thời chiến Việt Nam (Tuyển tập)

  Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)

 • Hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Nguyễn Hoài Anh, Lê Thị Thục, Nguyễn Thị Hà, Bùi Bội Thu (Biên soạn)

 • Cha mẹ giúp con hướng nghiệp

  ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thúy

 • Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023)

  Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

 • Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

  Thành phố Hà Nội

 • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020)

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

 • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1985)

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn