HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Chính trị - Pháp luật

 • Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 • Sổ tay hỏi - đáp đoàn viên thanh niên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Hỏi - đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Xuất bản lần thứ hai)

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)

  Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

 • Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014

  Trương Hồng Quang; Nguyễn Trà

 • Hỏi - đáp về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

  Đinh Công Tuấn - Dương Bạch Long

 • Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã

  Tập thể tác giả

 • Hỏi - đáp về Luật đất đai năm 2013

  Ths. Lê Văn Bình (Chủ biên)

 • Hỏi - đáp về Luật việc làm

  Thanh Nga (Chủ biên)

 • Hỏi - đáp về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

  GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)

 • Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

  Đặng Minh Huyền

 • Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  Vụ Pháp chế - Bộ công an

 • Hỏi - đáp về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

  Minh Anh

 • Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Luật gia Nguyễn Xuân Anh

 • Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh

  TS. Bùi Văn Thành (Chủ biên)

 • Các tình huống đất đai thường gặp

  Phan Phương Nam, Ngô Gia Hoàng, Nguyễn Đình Thái

 • Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

 • Chính sách, cơ chế tài chính với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và phát triển kinh tế nông thôn

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

  Cao Văn Thống (Chủ biên)

 • Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người

  TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh (Biên soạn)