HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kiến thức phổ thông

 • Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa

  Luật gia Trương Ngọc Liêu

 • Sử dụng mạng xã hội đúng cách

  TS. Phạm Văn Phong

 • Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân

  Nguyễn Ngọc Thành

 • Hỏi - đáp về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và một số nghiệp vụ Công an xã, phường, thị trấn

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Cẩm nang giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Hỏi - đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Thường thức về triết học Mác - Lênin Quyển 2: Phép biện chứng duy vật

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Dinh dưỡng thường thức trong gia đình

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản. Tập 3: Khai thác, sử dụng biển Việt Nam

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Sổ tay hỏi - đáp đoàn viên thanh niên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Cẩm nang an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức Văn phòng - thống kê cấp xã (Xuất bản lần thứ hai, có sữa chữa, bổ sung)

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Thường thức về triết học Mác - Lênin. Quyển 1 - Thế giới quan triết học duy vật biện chứng.

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Thường thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyển 1 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học. Quyển 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn